درخواست شما، کنترل خواهد شد، پس از تأیید درخواست، لینک IB در پنل شما فعال میگردد ، شما امکان مشاهده ی معامله گران زیر مجموعه ی خود, حجم معاملات انجام شده و نظارت بر تراکنش های خود را دارید .